1. Διαχειριστής
  • Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΠΡΕΘ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «VIOBREATH Ο.Ε.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 405 & Ορφέως 21, στην Ηλιούπολη του Δήμου Ηλιουπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 800681301 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135865301000, η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Εταιρεία».
 2. Πεδίο εφαρμογής
  • Οι παρόντες όροι χρήσης ιστοσελίδας αφορούν αποκλειστικά τη χρήση της ιστοσελίδαςwww.viobreath.gr, καθώς και όπου ρητά αναφέρεται πως εφαρμόζονται αναλογικά.
  • Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους Καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση οι τροποποιημένοι όροι δεν θα εφαρμόζονται αναδρομικά.
  • Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όσο και σε Καταναλωτές, οι οποίοι εφεξής και χάριν συντομίας θα καλούνται ως οι «Πελάτες».
 3. Σκοπός ιστοσελίδας
  • Η ενημέρωση του κοινού και των υποψήφιων πελατών της Εταιρείας, για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις της.
  • Οι υπηρεσίες της Εταιρείας συνίστανται σε: α) η εμπορία και η ενοικίαση (χονδρική – λιανική) χειρουργικών, ιατρικών, ορθοπεδικών, αναπνευστικών οργάνων ή συσκευών και η επισκευή αυτών, β) η εμπορία (χονδρική – λιανική) φαρμακευτικών ή παραφαρμακευτικών ειδών, γ) η παροχή υπηρεσιών νοσηλευτή ή επισκέπτη νοσοκόμου σε κατ’ οίκον ασθενείς. Όλοι οι σκοποί της εταιρίας μπορούν να επιδιώκονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
  • Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • Συμπληρώνοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση του φυσικού προσώπου για την παροχή τους προς την Εταιρεία.
 5. Διανοητική ιδιοκτησία της Εταιρείας
  • Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, ηχητικών, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.
  • Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική, μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο, σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
  • Η εμφάνιση του υλικού στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.
 6. Διανοητική ιδιοκτησία τρίτων
  • Εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σχέδια που ανήκουν σε τρίτους παραμένουν ιδιοκτησία τους και δεν επιτρέπεται η χρήση τους δίχως την προηγούμενη άδεια των ιδιοκτητών τους.
 7. Κατάλογοι – Τιμές – Προϊόντα
  • Πληροφορίες και χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας ενδέχεται να είναι ανακριβή.
  • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αναντιστοιχία μεταξύ της διαθέσιμης εικόνας και των πραγματικών τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων.
  • Για τιμές, ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις ανάγκες σας, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω του email:info@viobreath.gr, ή μέσω του τηλεφώνου 210 9715035.
  • Κατάλογοι προϊόντων και υπηρεσιών που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα και δίδονται από προμηθευτές δεν δεσμεύουν την Εταιρεία και έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα.
 8. Εμπιστευτικότητα
  • Παρακαλούμε να μην αποστέλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας εμπιστευτικά δεδομένα (προσωπικά ή επιχειρηματικά).
  • Σε περίπτωση που για τη δημιουργία προσφοράς απαιτείται η παροχή εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών σε εμάς να επικοινωνείτε πρώτα μέσω email ή τηλεφώνου.
 9. Δωσιδικία
  • Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων του παρόντος, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αττικής, τόπου της έδρας της εταιρείας.
 10. Εφαρμοστέο Δίκαιο
  • Εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το ελληνικό.