Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΠΡΕΘ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «VIOBREATH Ο.Ε.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 405 & Ορφέως 21, στην Ηλιούπολη του Δήμου Ηλιουπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 800681301 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135865301000, η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Εταιρεία».

Email επικοινωνίας για την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα:info@viobreath.gr

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Εταιρεία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας μέσω της ιστοσελίδαςwww.viobreath.gr.

 1. Σκοπός συλλογής προσωπικών δεδομένων
  • Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων έχει ως σκοπό να καταστήσει εφικτή την επικοινωνία της Εταιρίας με τον ενδιαφερόμενο πελάτη
 2. Δικαιώματα των Υποκειμένων
  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Εταιρεία.
  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
  • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμών δικαιωμάτων της Εταιρείας.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας.
 3. Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων
  • Κάθε αίτημα σας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email προς την Εταιρεία.
 4. Καταγγελία
  • Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
 5. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται
  • Ονοματεπώνυμο
  • Τηλέφωνο
  • Εmail (Σε περίπτωση που αυτό αποτελεί ταυτοποιήσιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα)
  • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που οικειοθελώς καταχωρούνται στην φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, είτε αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, των οποίων οι κατηγορίες δεν μπορούν προηγουμένως να ταυτοποιηθούν.
  • Σε κάθε περίπτωση η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων αφορά δεδομένα τα οποία το Υποκείμενο καταχωρεί οικειοθελώς.
 6. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων
  • Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15) έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεση του.
  • Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών η επεξεργασία της ανωτέρω παραγράφου είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 7. Σκοποί επεξεργασίας
  • Η αξίωση της Εταιρείας να προστατέψει τα συμφέροντα της, η ανταπόκριση σε αιτήματα σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει και η ενημέρωση για μελλοντικές προσφορές (newsletter).
 8. Νομική Βάση
  • Αξιώσεις της Εταιρείας: Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.
  • Ενημέρωση για μελλοντικές προσφορές: Η συγκατάθεση σας.
 9. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων
  • Έως και πέντε (5) χρόνια από την αποστολή των δεδομένων προς την Εταιρεία.
 10. Αποδέκτες
  • Εργαζόμενοι της Εταιρείας και εξωτερικοί συνεργάτες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενοι: Νομικός Σύμβουλος, Λογιστής, προσωπικό τεχνικής υποστήριξης).
  • Δεν γίνεται διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους για κανέναν εμπορικό σκοπό που δεν αναφέρεται στην παρούσα.
 11. Διαβίβαση σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
  • Δεν γίνονται διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
 12. Cookies
  • Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, χρησιμοποιούνται μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».
  • Τί είναι τα cookies;
   • Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.
  • Ο σκοπός της χρήσης των cookies:
   • Η παροχή καλύτερης εμπειρίας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και η διεξαγωγή βελτιώσεων
   • Η εξατομίκευση της εμπειρίας σας
   • Ο εντοπισμός των επισκεπτών ανά χώρα και πόλη
   • Χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας, χώρα-πόλη
   • Λειτουργικό Σύστημα/Είδος συσκευής
  • Ποια υπηρεσία cookies χρησιμοποιούμε:
   • Google Analytics
   • CookieYes – Το CookieYes υπάρχει ώστε να θυμάται τις προτιμήσεις συναίνεσης των χρηστών.
   • WPML – Για την ρυθμίση ώστε να αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις επιλογής γλώσσας.
  • Νομικό καθεστώς χρήσης και αποθήκευσης cookies
   • H εγκατάσταση και χρήση cookies ρυθμίζεται ειδικά, από το νόμο (άρθρο 4 παρ. 5 Ν 3471/2006 που ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/568/ ΕΚ ePrivacy), που αναμένεται να αντικατασταθεί µε Κανονισμό (ePrivacy Regulation). Κάθε ιστοσελίδα επιτρέπεται να χρησιμοποιεί cookies µόνο εάν έχει λάβει την ρητή συναίνεση του επισκέπτη/χρήστη µε θετική ενέργεια (opt-in), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679 και µε τις οδηγίες της ΑΠΔΠΧ. Επίσης, ο επισκέπτης πρέπει να ενημερώνεται από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας λεπτομερώς και με σαφήνεια για την χρήση cookies, τα δεδομένα που συλλέγονται και τον λόγο της επεξεργασίας.
  • Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη περιήγηση.
  • Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.
  • Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων.
  • Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.
  • Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας πατώντας εδώ.
  • Πώς να ελέγχετε τα cookies
   • Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.
   • Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ:aboutcookies.org.